ศิลปวัฒนธรรมที่มีความสำคัญกับคนรุ่นหลัง

ศิลปะ เป็นคำสั้นๆที่วสามารถสื่อถึงสิ่งต่างที่อยู่รอบตัวเราทั้งในการดำรงชีวิตหรือเป็นประเพณีก็ถือเป็นศิลปะทางวัฒนะธรรมเช่นกัน ซึ่งในอดีตศิลปะและวัฒนธรรมนั้นมีความเชื่อมโยงกันมาอย่ายาวนนานด้วยการละเล่นพื้นบ้านของชาวบ้านของภาคต่างๆ นั้น ไม่เหมือนกันและถือเป็นเอกรักษ์ที่สวยงามและน่าอนุรักษ์เพื่อให้อยู่คู่กับสังคมชาวไทยสืบต่อไป ซึ่งศิลปะพื้นบ้านของภาคต่างๆ นั้นจะมีลักษณะตามการดำรงชีวิตอย่าเช่นภาคที่มีการดำรงชีวิตและหาเลี้ยงชีพด้วยการเกษตรอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั้นก็มีศิลปะการละเล่นที่มีชื่อเสียงอย่างการรำเคียว ซึ่งการแสดงนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการละเล่นของคนในสมัยก่อนและเป็นที่พบปะพุดคุยกันเพราะคนสมัยก่อนค่อนข้างใช้แรงงานในการทำงานที่หนักและไม่ค่อยได้พบปะพูดคุยกันกิจกิจกรรมนี้จึงถือว่าเป็นที่สร้างความสามัคคีในหมู่คณะเป็นอย่างดี นอกจากศิลปะวัณธรรมจะมีประจำภาคแล้ว ศิลปวัฒนธรรมที่มีความสำคัญระว่างประเทศก็มีอยู่อีกเช่นกันอย่างเช่นการลอยกระทงซึ่งเป็นการทำขึ้นมากเพื่อขอขมาแก่แม่น้ำ ซึ่งเป็นศิลปะวัฒนะธรรมที่สวยงามอีกเช่นกัน

ซึ่งมีวามสวยงามถึงขนาดมีการเก็บบันทึกด้วยการถ่ายรูปและวาดภาพเอให้คนรุ่นหลังได้ดูซึ่งรูปภาพเหล่านี้นอกจากจะเป็นภาพที่สามารถใช้ดูเพื่อความสวยงามแล้วยังสามารถเป็นสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวให้คนรุ่นหลังได้รู้ถึงความเป็นมาของศิลปะและวัฒนธรรมเหล่านี้ด้วยเพราะคนรุ่นใหม่มักจะทำงานหนักจนหลงลืมความสำคัญของความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมเหล่านี่รูปภาพที่ศิลปินวาดขึ้นมาจึงมีผลต่อการจดจำของบรรดาคนรุ่นหลังเป้นอย่างมากเพราะในรูปภาพสามารถสื่อความหมายของการกระทำต่อสิ่งที่สำคุณอย่างแม่น้ำซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากเพราะคนเราไม่สามารถขนาดน้ำเพื่อการดำรงชีวิต ซึงถ้าเราไม่มีสิ่งที่เก็บความทรงจำทางวัฒนธรรมเหล่านี้เราก็จะไม่มีสิ่งดีๆ ที่ทำให้ลูกหลานเราได้สืบต่อกัน