ประวัติของ ‘จักรพันธุ์ โปษยกฤต’ จิตรกรระดับชาติ

‘จักรพันธุ์ โปษยกฤต’ ท่านเป็นชาวกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด ท่านได้เข้าศึกษา ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อจบการศึกษาท่านจึงเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

‘จักรพันธุ์ โปษยกฤต’ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

ท่านได้รับการยกย่องรับตำแหน่งเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2543 ท่านได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 52 นายช่างเอกที่จะมีขึ้นมาในรอบ 200 ปี โดยท่านเคยได้รับเกียรติอันน่าปลาบปลื้มที่สุด คือ ท่านเป็นพระอาจารย์สอนศิลปะให้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ท่านเป็นศิลปินไทยซึ่งมีทักษะในระดับสูง ฝีมือของท่านแพรวพราวทั้งทางด้านจิตรกรรมในแบบไทยประเพณีและศิลปะร่วมสมัย ผลงานของท่านมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ทุกผลงานมีความสวยงามอันแสนวิจิตร จนวางตาแทบไม่ได้ สำหรับผลงานของท่านที่มีชื่อเสียง ได้แก่ งานพุทธศิลป์ ในโบสถ์วัดตรีทศเทพวรวิหาร , ประติมากรรมไทย เช่น รูปเจ้าเงาะกับเด็กเลี้ยงควาย เป็นต้น

การศึกษาของท่าน ‘จักรพันธุ์ โปษยกฤต’

ย้อนไปในปี พ.ศ. 2504 ท่านได้เข้าศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อศึกษาจบท่านจึงเข้าไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2511 ท่านได้รับปริญญา ศบ. จิตรกรรม และท่านยังได้รับ ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ สาขานฤมิตศิลป์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาศิลปะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประยุกต์ศิลปศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร อีกด้วย

การสร้างผลงานศิลปะของ ‘จักรพันธุ์ โปษยกฤต’ นั้นมีเอกลักษณ์ โดยท่านเป็นผู้ก่อกำเนิดสกุลช่างใหม่ขึ้นมา มีชื่อเรียกขานกันว่า ‘สกุลช่างจักรพันธุ์’ โดยเป็นชื่อเสียงที่เลื่องลือ เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางว่าสกุลช่างนี้ เป็นผู้นำเอาศิลปวิทยา ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบูรพศิลป์จารย์ในอดีต ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละแขนงโดยตรง ท่านเป็นผู้ชอบแสวงหาความรู้ ท่านศึกษาวิจัยจากงานจิตรกรรม , ประติมากรรม , สถาปัตยกรรม รวมทั้งประณีตศิลป์ของโบราณ มาผสมผสานร่วมกัน ในการสร้างงานศิลปะซึ่งเป็นปัจจุบันสมัย ภายใต้รูปแบบศิลปะประเพณีที่เกิดขึ้นใหม่ ให้มีความสวยงาม และเมื่อผู้ชมชมผลงานของท่าน ผู้ชมสามารถรู้ได้ทันทีว่า ผลงานชิ้นนี้ต้องเป็นของ ‘จักรพันธุ์ โปษยกฤต’

บทบาทในฐานะอาจารย์พิเศษ

ท่านเคยเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาวิจัยศิลป์ไทย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2513 – 2516 เพราะท่านมีความรู้มาก ท่านเป็นผู้ทรงสรรพศิลปวิทยาหลายแขนง ท่านจึงมีฉายาว่า ‘Renaissance Man’ ในหมู่ผู้เสพงานชาวต่างประเทศ ผลงานของท่านไม่ว่าใครได้ยลจะต้องเหมือนถูกมนต์สะกดให้ละสายตาไปไม่ได้ เพราะมีความละเอียด สวยงามอย่างหาตัวจับยาก สำหรับผลงานอันทรงคุณค่าที่ ‘สกุลช่างจักรพันธุ์’ สร้างขึ้นมาและยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน มีทั้งงานจิตรกรรม , งานประติมากรรมและประณีตศิลป์